خبرها

(مری فینو کیارو,مایکل بونومو,کنت چستین

 

(Mary Finnocchiaro & Michael Bonomo & Keneth Chastain)

این موضوع را نونان (nunan 2002)  چنین بیان می دارد که انسانها هنگامی که مطلبی (متنی ) را به زبان مادری خود می خوانند بیشتر از روند top-down استفاده می کنند تا از روند bottom-up .

به عبارت دیگر این افراد با داشتن اطلاعات پشتوانه (schemata) به تجزیه و تحلیل متن می پردازد.اسمیت (smith 2001) یکی دیگر از صاحب نظران interaction  یا تعامل را ارایه میکند .به این معنی که ذهن خواننده با داشتن اطلاعات پشتوانه با متن درگیر می شود و مثل یک مکالمه دو نفره با نویسنده رو در رو وارد مذاکره می شود تا به نتیجه برسد.

با داشتن این مقدمه مختصر روش زیر برای فعالیتهای آزمایشگاهی زبان انگلیسی اول دبیرستان ارایه میشود .

ضمنا از آنجا که حضور هر هفته (هفته ای دو بار ) دانش آموزان در محیط آزمایشگاه عملا ممکن نمی باشد و این مدت زمان بسیار محدود می باشد این گروه سعی نموده فقط فعالیتهایی که جنبه آزمایشگاهی داشته را در این طرح بگنجاند و سایر فعالیتها را به کلاس درس واگذار کند.

ایده آل بر این است که در آزمایشگاه زبان از نوارها و CD هایی استفاده کرد که توسط انگلیسی زبانان آمریکایی و انگلیسی متخصص (Native Speakers) تهیه شده باشند (دقیقا مانندنوارهای Streamline و یا Interchange ).اما در صورتی که چنین منابعی موجود نباشد خود دبیر و همکار محترم می تواند به عنوان الگو به اجرای برنامه های آزمایشگاه بپردازد.

اصطلاحاتی که معنی آنها برای بهتر انجام دادن مراحل این طرح درس لازم است.

1.Backward build up technique

تکنیک ساخت یک جمله از آخر به اول:

 

اگر تکرار یک جمله برای دانش آموزان سخت است معلم می تواند جمله را از آخر به قالبهای مستقل تقسیم کرده و به صورت قالب به قالب آنها را اضافه کرده از آنها بخواهد تکه ها را تکرار کنند مثل:

 


 I'd prefer to have the apples in this basket.


 

 


فعالیت دو نفره                                   2.Pair Work

فعالیت گروهی                               3.Group Work

بحث و گفتگو                              4.Brain Storming

کنترل تک تک دانش آموزان                  5.Spot Check

 

 

 

چون در تکرار ها و یا فعالیتهای دو به دو و یاگروهی نمی توان پیشرفت تک تک افراد را سنجید بنابر این پس از نظارت بر کارهای گروهی به سراغ افراد رفته و از آنها ارزشیابی بعمل می آوریم .

مثال ترکیب گروه بندی دانش آموزان :

 

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

گروه E

گروهD

گروهC

گروهB

گروهA

اعضای گروهها در این قسمت می نشینند

روش تکرار جملات و عبارات

کل کلاس(Whole Class)

گروهها (Choral) :بهتر است گروههایی که صدا می زنیم دور از هم نشسته باشندمثلا :

‌أ.               گروه              A

‌ب.           'گروه             E

‌ج.             گروه              B

‌د.              گروه              D

‌ه.              گروه              C

کنترل افراد (Spot Check) :در این قسمت نیز بهتر است افراد از قسمتهای مختلف و دور از هم پرسیده شوند.مثلا:

الف:E6                                ب:A2                            ج:C5    

اگر دانش آموزی در تکرار یک عبارت یا کلمه مشکل داشت بهتر است خود دبیر آنرا تصحیح نکند بلکه از دانش آموز دیگری بخواهد که آن عبارت را تکرار کند تا مشکل حل شود و در نهایت برای کنترل نهایی از آن دانش آموز قبلی که اشتباه کرده بود مجددا پرسیده شود .

توجه :درتمام مراحل کار در آزمایشگاه همکاران محترم و فراگیران از هد فون و همچنین از سی دی ها و یا نوارهای ویدیویی آموزشی زبان مرتبط به کتابهای درسی برای تقویت شنیدار و گفتار(Listening-Speaking)  فراگیران استفاده نمود.

 

 

 

 

 

طرح درس یک

 

الف:قسمت کلمات جدید(New Word):

ابتدا تصاویر و سوالات این بخش به نحوی که در نمونه می بینید به صورت کپی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

1.کتابها بسته:دانش آموزان با نگاه کردن به تصاویر یک بار به تمام جملات گوش می دهند (ممکن است تصاویر جدا از تصاویر کتاب باشند).

مثلا در تصویر بالا دانش آموزان یک باغ را می بینند و به جملات زیر گوش می دهند:

Look at the picture:

This is a picture of a garden.

There are many flowers ,plants and trees in this garden.This is a pretty garden.

2.کتابها بسته:دانش آموزان گوش می دهند و تکرار میکنند به این ترتیب:

                  الف:تمام کلاس

                  ب :گروهی(به نحوی که در مقدمه آمده )

                  ج :کنترل تک به تک (Spot check)

درصورت لزوم از تکنیک Backward Buildup  استفاده شود.

3.کتابها بسته:به دانش آموزان فرصت می دهیم که به صورت گروهی به تصاویر نگاه کنند و جملات مربوط به هر تصویر را برای هم بازگو کنند و به سوالات پاسخ دهند.

4.کتابها بسته:از سرگروهها پاسخ سوالات را می پرسیم

5.کتابها بسته:کنترل نهایی (spot check)

 

ب:قسمت متن(Reading) :

 

مراحل:

1.کتابها بسته :بحث و گفتگو( brainstorming)  :

 

در این قسمت چند سوال جهت بر انگیختن ذهن دانش آموزان و درک بهتر متن پرسیده شود.با این کار اطلاعات اولیه برای درک بهتر متن به دانش اموزان ارایه می شود.مثال:

 

1.Do you like  your school?

2.Can you play or do things with your hands at school?

3.What else can you do in your school?

2.کتابها بسته :دانش آموزان یک بار به متن گوش می دهند.

3.کتابها بسته :دانش آموزان جمله به جمله به متن گوش می دهند و تکرار می کنند . بر اساس نظر صاحب نظران بهتر است جملات بلند به تکه های کوتاهتر تبدیل شود.

(Marianne Celce-Murcia)

الف:کل کلاس

ب : گروهی

ج : تک تک

4.کتابها بسته :کار گروهی: به دانش آموزان فرصت داده می شود که به صورت گروهی متن را از حفظ برای هم باز گو کنند.

5.کتابها بسته :کنترل نهایی (spot check)

6.کتابها باز :spot check  از چند نفر می خواهیم که از روی متن بخوانند.

 

 

ج:قسمت گرامر(speak out) :

کتابها بسته :چند سوال برای فعال ساختن اطلاعات گذشته پرسیده می شود . مثلاچون در دوره راهنمایی دانش آموزان با کاربرد can't و can آشنا شده اند اکنون برای دانش آموزان  could یعنی گذشته can چند سوال زیر (به عنوان نمونه) پرسیده می شود.

1.Can you ride a bike?

2.Can you speak Arabic?

کتابها بسته :در این مرحله وارد نکته آموزش جدید می شویم یعنی could

3.Could you ride a bike when you were 2 years old?

4.Could you speak Persian when you were 2 years old?

5.Could you do things with your hands when you were in kindergarten?

کتابها بسته :انجام تمرین جایگزینی(substitution drill)

1.کلاسی                         2.گروهی                   3.تک تک

کتابها باز :کار گروهی :به دانش آموزان فرصت داده می شود که به صورت گروهی به سوالات صفحه 14و 15 کتاب جواب دهند.

کتابها باز :کنترل نهایی(spot check)

نکته مهم :قسمت Writing در کلاس درس انجام شود.

 

د:کاربرد زبان (Language Function):

در تمام مراحل کتابها بسته باشد.

1.warm up: چند سوال برای آماده سازی مثلا:

2.دانش آموزان به مکالمه  گوش می دهند.

3.دانش آموزان به مکالمه گوش میدهند و تکرار می کنند.

الف:کلاسی           ب:گروهی                  ج:تک تک

4.دانش آموزان دو به دو مکالمه را اجرا می کنند.

کنترل نهایی (spot check)

ه:تلفظ(Pronunciation Practice):

1.کتابها بسته:دبیر علامت Phonetic مربوط را روی تابلو می نویسد و چند بار آنرا تلفظ می کند.

2.کتابها بسته:دانش آموزان به تلفظ لغات و جملات گوش می دهند.

3.تکرار:به این ترتیب:

الف:کلاسی  ب:گروهی                  ج:تک تک

 

ایده ال این است که از ابتدای سال درهر جلسه یکی از علایم phonetic که در کتاب آمده (صفحه ی 133)یک نسخه از آن آماده کرده و در کلاس تمرین شود.

 

و:مرور لغات جدید(Vocabulary Review):

1.کتابها باز:دانش آموزان به صورت گروهی با استفاده از لغات داده شده جاهای خالی جملات را برای هماهنگی پر می کنند.

2.دریافت نتیجه کار گروهی از طریق سرگروهها انجام می شود

 

تهیه و تنظیم  محمود حسین زاده دبیر زبان انگلیسی شهرستان خاش

www.hoseinzadeh.tk


برچسب ها:

Scroll To Top